Clicca per la versione italiana.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego w Katowicach mgr Anna Matuszek

przeskocz menu

Witam Państwa na swojej stronie!

Jes­tem absol­wen­tką ita­lia­nis­ty­ki na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie.

W 1987 roku zos­ta­łam usta­no­wio­na tłu­ma­czem przy­się­głym. Obec­nie jes­tem wpi­sa­na na lis­tę tłu­ma­czy przy­się­głych, pro­wa­dzo­ną przez Minis­tra Spra­wied­li­woś­ci, pod nume­rem: TP/364/05.

Zap­ra­szam do zapoz­na­nia się z moją ofer­tą!

Kontakt

Clicca per la versione italiana.

© 2004-2024 Anna Matuszek | Projekt i wykonanie: MaJor